تست خبر 2

تست 2

واحد نمونه سال 93

مجتمع غذایی دل آرای دز (شرکت شوین) بعنوان واحد نمونه در سال 1393 در همایش روز جهانی غذا از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی برگزیده شد.

ونیز به عنوان  مسئول فنی نمونه درسال 1395

 در همایش روز جهانی غذا از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی برگزیده شد.

راه اندازی سایت شوین

با امید به خداوند متعال و روزی ده پایگاه اینترنتی مجتمع غذایی دل آرای دز ( شوین) راه اندازی گردید.

واحدنمونه سال93

tandis-small.jpg